نمایشگاه های در حال برگزاری

بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي تجهيزات پزشکي، دندانپرشکي، داروئي و آزمايشگاهي

ششمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل ريلي، صنايع و تجهيزات وابسته

يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه