نمایشگاه های در حال برگزاری

اولين نمايشگاه اشتغال، کاريابي داخلي و بين المللي و حمايت از مشاغل داخلي

يازدهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانک و بيمه