جهت استفاده از سیستم ثبت نام پیامکی کافی است در هنگام برگزاری نمایشگاه یک پیامک بدون متن به شماره 10001660 یا 50001660 ارسال نمایید.

پیامک شما در سیستم ثبت نام ثبت شده و از طرف واحد ثبت نام نمایشگاه بین المللی با شما تماس برقرار می شود. با برقراری تماس واحد ثبت نام با شما اطلاعات مربوطه از شما دریافت می گردد و در سیستم ثبت می شود.