تهران
بزرگراه چمران
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
جنب سالن 43

تلفن تماس:
21913012
22662761

فاکس:
22662739
وب سایت: تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی